ESR8 Morez Presents his work on R2T yearly showcase